Saltar al contenido
Portada » Manifesto

Manifesto

de NICANOR PARRA

Señoras e señores Esta é a nosa última palabra. -A nosa primeira e última palabra- Os poetas baixaron do Olimpo. Para os nosos maiores A poesía foi un obxecto de luxo Pero para nós É un artigo de primeira necesidade: Non podemos vivir sen poesía. A diferenza dos nosos maiores -E isto dígoo con todo respecto- Nós sostemos Que o poeta non é un alquimista O poeta é un home como todos Un albañil que constrúe o seu muro: Un constructor de portas e fiestras. Nós conversamos Na linguaxe de todos os días Non creemos en signos cabalísticos. Ademais unha cousa: O poeta está aí Para que a árbore non creza torto. Este é a nosa mensaxe. Nós denunciamos ao poeta demiurgo Ao poeta Barata Ao poeta Ratón de Biblioteca. Todos estes señores -E isto dígoo moitísimo respecto- Deben ser procesados e xulgados Por construír castelos no aire Por malgastar o espazo e o tempo Redactando sonetos á lúa Por agrupar palabras ao azar Á última moda de Parides. Para nós non: O pensamento non nace na boca Nace no corazón do corazón. Nós repudiamos A poesía de lentes escuras A poesía de capa e espada A poesía de chapeu alón. Propiciamos en cambio A poesía a ollo espido A poesía a peito descuberto A poesía a cabeza espida. 

Non creemos en ninfas nin tritones. 

A poesía ten que ser isto: 

Unha rapariga rodeada de espigas 

Ou non ser absolutamente nada. 

Agora ben, no plano político 

Eles, os nosos avós inmediatos, 

¡Os nosos bos avós inmediatos! 

Se refractaron e se dispersaron 

Ao pasar polo prisma de cristal. 

Uns poucos se fixeron comunistas. 

Eu non sei si fórono realmente. 

Supoñamos que foron comunistas, 

O que sei é outra cousa: 

Que non foron poetas populares, 

Foron uns reverendos poetas burgueses. 

Hai que dicir as cousas como son: 

Só uno que outro 

Soubo chegar ao corazón do pobo. 

Cada vez que puideron 

Declaráronse de palabra e de feito 

Contra a poesía dirixida 

Contra a poesía do presente 

Contra a poesía proletaria. 

Aceptemos que foron comunistas 

Pero a poesía foi un desastre 

Surrealismo de segunda man 

Decadentismo de terceira mano 

Táboas vellas devoltas polo mar. 

Poesía adxectiva 

Poesía nasal e gutural 

Poesía arbitraria 

Poesía copiada dos libros 

Poesía baseada 

Na revolución da palabra 

En circunstancias de que debe fundarse 

Na revolución das ideas. 

Poesía de círculo vicioso 

Para media ducia de elixidos: 

«Liberdade absoluta de expresión». 

Hoxe facémosnos/facémonos cruces preguntando 

Para que escribían esas cousas 

Para asustar ao pequeno burgués? 

¡Tempo perdido miserablemente! 

O pequeno burgués non reacciona 

Senón cando se trata do estómago. 

¡Que o van a asustar con poesías! 

A situación é esta: 

Mentres eles estaban 

Por unha poesía do crepúsculo 

Por unha poesía da noite 

Nós propugnamos 

A poesía do amencer. 

Este é a nosa mensaxe, 

Os resplandores da poesía 

Deben chegar a todos por igual 

A poesía alcanza para todos. 

Nada máis, compañeiros 

Nós condenamos 

-E isto si que o digo con respecto- 

A poesía de pequeno deus 

A poesía de vaca sagrada 

A poesía de touro furioso. 

Contra a poesía das nubes 

Nós opoñemos 

A poesía da terra firme 

-Cabeza fría, corazón quente 

Somos tierrafirmistas decididos- 

Contra a poesía de café 

A poesía da natureza 

Contra a poesía de salón 

A poesía da praza pública 

A poesía de protesta social. 

Os poetas baixaron do Olimpo. 

MANIFIESTO

Señoras y señores

Esta es nuestra última palabra.

-Nuestra primera y última palabra-

Los poetas bajaron del Olimpo.

Para nuestros mayores

La poesía fue un objeto de lujo

Pero para nosotros

Es un artículo de primera necesidad:

No podemos vivir sin poesía.

A diferencia de nuestros mayores

-Y esto lo digo con todo respeto-

Nosotros sostenemos

Que el poeta no es un alquimista

El poeta es un hombre como todos

Un albañil que construye su muro:

Un constructor de puertas y ventanas.

Nosotros conversamos

En el lenguaje de todos los días

No creemos en signos cabalísticos.

Además una cosa:

El poeta está ahí

Para que el árbol no crezca torcido.

Este es nuestro mensaje.

Nosotros denunciamos al poeta demiurgo

Al poeta Barata

Al poeta Ratón de Biblioteca.

Todos estos señores

-Y esto lo digo con mucho respeto-

Deben ser procesados y juzgados

Por construir castillos en el aire

Por malgastar el espacio y el tiempo

Redactando sonetos a la luna

Por agrupar palabras al azar

A la última moda de París.

Para nosotros no:

El pensamiento no nace en la boca

Nace en el corazón del corazón.

Nosotros repudiamos

La poesía de gafas oscuras

La poesía de capa y espada

La poesía de sombrero alón.

Propiciamos en cambio

La poesía a ojo desnudo

La poesía a pecho descubierto

La poesía a cabeza desnuda.

No creemos en ninfas ni tritones.

La poesía tiene que ser esto:

Una muchacha rodeada de espigas

O no ser absolutamente nada.

Ahora bien, en el plano político

Ellos, nuestros abuelos inmediatos,

¡Nuestros buenos abuelos inmediatos!

Se refractaron y se dispersaron

Al pasar por el prisma de cristal.

Unos pocos se hicieron comunistas.

Yo no sé si lo fueron realmente.

Supongamos que fueron comunistas,

Lo que sé es otra cosa:

Que no fueron poetas populares,

Fueron unos reverendos poetas burgueses.

Hay que decir las cosas como son:

Sólo uno que otro

Supo llegar al corazón del pueblo.

Cada vez que pudieron

Se declararon de palabra y de hecho

Contra la poesía dirigida

Contra la poesía del presente

Contra la poesía proletaria.

Aceptemos que fueron comunistas

Pero la poesía fue un desastre

Surrealismo de segunda mano

Decadentismo de tercera mano

Tablas viejas devueltas por el mar.

Poesía adjetiva

Poesía nasal y gutural

Poesía arbitraria

Poesía copiada de los libros

Poesía basada

En la revolución de la palabra

En circunstancias de que debe fundarse

En la revolución de las ideas.

Poesía de círculo vicioso

Para media docena de elegidos:

«Libertad absoluta de expresión».

Hoy nos hacemos cruces preguntando

Para qué escribían esas cosas

¿Para asustar al pequeño burgués?

¡Tiempo perdido miserablemente!

El pequeño burgués no reacciona

Sino cuando se trata del estómago.

¡Qué lo van a asustar con poesías!

La situación es ésta:

Mientras ellos estaban

Por una poesía del crepúsculo

Por una poesía de la noche

Nosotros propugnamos

La poesía del amanecer.

Este es nuestro mensaje,

Los resplandores de la poesía

Deben llegar a todos por igual

La poesía alcanza para todos.

Nada más, compañeros

Nosotros condenamos

-Y esto sí que lo digo con respeto-

La poesía de pequeño dios

La poesía de vaca sagrada

La poesía de toro furioso.

Contra la poesía de las nubes

Nosotros oponemos

La poesía de la tierra firme

-Cabeza fría, corazón caliente

Somos tierrafirmistas decididos-

Contra la poesía de café

La poesía de la naturaleza

Contra la poesía de salón

La poesía de la plaza pública

La poesía de protesta social.

Los poetas bajaron del Olimpo.

Comparte

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *